Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

Ekspertyzy, raporty, badania

 

 1. Kompleksowa ekspertyza zbadania przyczyn, potrzeb i warunków zamierzonej likwidacji Przedsiębiorstwa Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej MEPROZET w Ustroniu - Nierodzimiu dla Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej lipiec 1991,
 2. Badania marketingowe dla Żywieckiej Fabryki Papieru SOLALI grudzień 1992,
 3. Raport z zagrożeń środowiska, analiza prawna, stan i perspektywy rozwoju dla Zakładów Remontowo - Montażowych REMKO w Koniecpolu lipiec 1997,
 4. Raport   z   zagrożeń      środowiska,   analiza   prawna, stan i perspektywy rozwoju dla Zakładów Chemicznych ERG w Częstochowie   lipiec 1997,
 5. Ocena wpływu działalności Wytwórni Mas Bitumicznych Nowa Wioska styczeń 1998,
 6. Ocena oddziaływania na środowisko Stacji Przeładunkowej Paliw Będzin Łagisza kwiecień 1998,
 7. Ocena techniczna środków trwałych BGŻ S.A. sierpień 2001,
 8. Określenie formy wyboru prywatyzacji Komunikacji Miejskiej w Płocku listopad 2001,
 9. Opinia stanu technicznego IBIZA w Bytomiu marzec 2003,
 10. Projekt podziału lokali ŻPZ RUNO Sp. z o.o w Żywcu maj 2003,
 11. Analiza opinii konsumenckiej dla GRZEŚ-MLECZ S.A w Bielsku- Białej lipiec 2003,
 12. Raport oddziaływania lakierni proszkowej na środowisko P.P. EKOCHRON Dębowiec maj 2004,
 13. Opinia określająca wartość m2 budynku w Czechowicach –Dz. dla LABO MARKTER lipiec 2005,
 14. Raport ekonomiczny efektywności zakupu udziałów Firmy A.S.A. Lubliniec dla PROFCEN lipiec 2005 ,
 15. Określenie efektywności zakupu inwestycyjnego Kopalni Sjenitu Przedborowa dla Slag Recycling z Krakowa styczeń 2006 ,
 16. Ocena techniczna środków trwałych „Drobeko” dla BGŻ Bielsko-Biała marzec 2006,
 17. Kosztorys powykonawczy po pożarze budynku w Czechowicach – Dziedzicach kwiecień 2006,
 18. Analiza pracochłonności dla Paged Meble S.A. w Jasienicy czerwiec 2006,
 19. Recenzja analizy „Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego KOLSTER” w Olsztynie wrzesień 2006,
 20. Opinia dot. zgodności z sytuacją rynkową przyjęcia cen sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek dla Likwidatora Odlewni w Żarach październik 2007,
 21. Opinia dotycząca aktualizacji analizy prywatyzacyjnej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kole dla Wojewody Wielkopolskiego czerwiec 2008,
 22. Opinia dotycząca aktualizacji analizy prywatyzacyjnej Przedsiębiorstwa ,,POZPROJEKT” w Poznaniu dla Wojewody Wielkopolskiego lipiec 2008,
 23. Raport oceniający Sprawozdanie Kupującego oraz prawidłowość realizacji przez Niego zobowiązań pozacenowych za okres od 16.06.2005r. do 31.12.2005r. oraz od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji Spółki Drukarnia Narodowa S.A. z siedzibą w Krakowie zawartej w dniu 16.06.2005 pomiędzy MK Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dla Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Krakowie lipiec 2008,
 24. Informative memorandum about The Enterprise of Comunikation Works in Krakow the joint stock company dla Ministerstwa Gospodarki,
 25. The appendix to Informative Memorandum about the Enterprise of the Communication Works in Krakow the joint stock company,
 26. Opinia nt. wartości akcji Spółki Drobia S.A. w Studzienicach,
 27. Opinia nt. celowości ograniczonego prawa rzeczowego służebności drogi dla CHEMPACK Sp. z o.o. październik 2008,
 28. Opinia na okoliczność ustalenia szkody na okoliczność ustalenia wartości szkody, zgodnie z 98ust. 1 OWU, tj. jak na karcie 781 do 792 akt oraz mając na uwadze, iż do ustalenia sumy ubezpieczenia przyjęto wartość rzeczywistą                      w rozumieniu OWU, jak w 60, z tym że bez zastosowania 99, odnośnie nieruchomości, środków trwałych i środków obrotowych — z wyszczególnieniem ilości, posiadanej na ten moment przez powoda, tektury oraz jej wartości objętych umową ubezpieczenia z dnia 11 października 2005r. w pakiecie CONCORDIA FIRMA (seria umowy 31, numer 002624, umowa k. 31 do 33 akt) dla Sądu Rejonowego w Elblągu luty 2009
 29. Projekt podziału lokali użytkowych nr 4a, 4b2, 4c, 5a, 5b (scalenie) na lokale użytkowe nr 4 i 5 dla MEDICUS S.A. marzec 2009,
 30. Opinia na okoliczność oszacowania majątku przedsiębiorstwa pn. VIGO S.C. Małgorzata i Krzysztof Kroczyk wg stanu na dzień 22.08.2007r.
 31. Opinia na okoliczność oszacowania majątku przedsiębiorstwa pn.; Stolarstwo meblowe Leon Domagała wg stanu na dzień 16.04.2008r. dla Sądu Rejonowego w Elblągu kwiecień
 32. Opinia techniczna dot. oceny wykonania robót budowlanych, budynek mieszkalny jednorodzinny położony w Jasienicy, ul. Hiacyntów dla Danuty Zawadzkiej kwiecień 2009,
 33. Uzupełniająca opinia na okoliczność ustalenia rzeczywistej wartości środka trwałego będącego w posiadaniu MMI Interline Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim wg stanu na dzień 06.06.2008r. październik 2009,
 34. Opinia z oceny ,,Biznes planu WZZ ,,HERBAPOL” Pruszków na lata 2009-2019 dla WZZ HERBAPOL  listopad 2009,
 35. Opinia o wartości nieruchomości zlokalizowanej w Jarocinie przy Al. Niepodległości 34 ( dz. nr 333/24),
 36. Analiza zdolności aportowej nakładów poniesionych w celu sporządzenia dokumentacji technicznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o. dla PGK Żyrardów grudzień 2009,
 37. Opinia na okoliczność ustalenia rzeczywistej wartości środków trwałych będących w posiadaniu MMI LOGO Sp. z o.o. w Iławie w upadłości likwidacyjnej styczeń 2010,
 38. Wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację (plan restrukturyzacji i analiza rynku) dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie styczeń 2010,
 39. Raport z przeprowadzonego testu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2009r. dla OPAKOMET S.A. marzec 2010,
 40. Inwentaryzacja majątku z wyszczególnieniem różnic, jakie zaszły w toku wykonywania umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach kwiecień 2010,
 41. Opinia na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa pn. Centrum Techniki ,,DROZD” Adam Nowosad według stanu na dzień 26.09.2007r. dla Sądu Rejonowego w Elblągu październik 2010,
 42. Aneks do studium wykonalności sporządzonego dla inwestycji realizowanej przez ,,GEO KRUSZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej tj. zakup terenu w Staszycach k. Wrocławia z przeznaczeniem pod wydobycie kruszywa naturalnego październik 2010,
 43. Opinia na okoliczność przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki ,,Mafag” S.A. w Morągu w okresach sprawowania funkcji prezesów zarządu w/w spółki przez Mirosława Smalara, Jacka Piotrkowskiego , Stanisława Andrusa oraz wskazania w oparciu o powyższe ustalenia i uwzględnieniu ówcześnie obowiązującego stanu prawnego, czy , a jeśli tak, to kiedy istniały podstawy do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości w/w Spółki dla Sądu Rejonowego w Ostródzie listopad 2010,
 44. Raport z przeprowadzonego testu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010r. kwiecień 2011,
 45. Opinia o wartości nieruchomości zlokalizowanej z Jarocinie przy Al. Niepodległości 34 ( dz. nr 333/27) dla JAROMY S.A. kwiecień 2011,
 46. Opinia określająca dochodowość z realizacji inwestycji polegającej na budowie domków letniskowych ( agroturystyki)na działce nr 160/2 położonej w Dobrzykach maj 2011,
 47. Rekomendacja w sprawie celowości i opłacalności nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki OPAKOMET S.A. w procesie aukcji ogłoszonej publicznie lipiec 2011,
 48. Raport z przeprowadzonego testu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2011 roku dla Chemii Polskiej w likwidacji z siedzibą w Warszawie kwiecień 2012,
 49. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS w Żywcu Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie prawnym, personalnym, majątkowym oraz organizacyjnym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. wrzesień 2012,
 50. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS w Żywcu Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie ekonomicznym, finansowym, restrukturyzacyjnym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. wrzesień 2012,
 51. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS w Żywcu Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie przewozowym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. wrzesień 2012,
 52. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS Nowy Targ Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie prawnym, personalnym, majątkowym oraz organizacyjnym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. październik 2012,
 53. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS Nowy Targ Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie ekonomicznym, finansowym, restrukturyzacyjnym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. październik 2012,
 54. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS Myślenice Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie prawnym, personalnym, majątkowym oraz organizacyjnym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. październik 2012,
 55. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS Myślenice Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie ekonomicznym, finansowym, restrukturyzacyjnym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. październik 2012,
 56. Due dilligence spółek zależnych MPK – Łódź Sp. z o.o. – PKS Myślenice Sp. z o.o. – Audyt w aspekcie przewozowym dla MPK – Łódź Sp. z o.o. październik 2012,
 57. Ocena wykonanych działań inwestycyjnych PKS w Żywcu Sp. z o.o., PKS Nowy Targ Sp. z o.o., PKS Myślenice Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 5 lat dla MPK Łódź Sp. z o.o. październik 2012,
 58. Opinia na okoliczność zwiększenia wartości maszyny do przetwarzania odpadów GAMMA MECHANICA dla Sądu Okręgowego w Katowicach listopad 2013,